BLM GROUP

Ochrona prywatności

Szanowni Goście odwiedzający witrynę, zgodnie z postanowieniami art.12 i kolejnych Rozporządzenia UE 2016/679 - Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - dotyczącego ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, a także swobodnego przepływu tych danych (zwanego dalej "Rozporządzeniem"), informujemy niżej o przetwarzaniu danych prowadzonym w związku z korzystaniem z witryny „www.blmgroup.com” („Witryna”) i związanymi z nim działaniami użytkownika (podkreśla się, że niniejsza ochrona prywatności danych nie dotyczy innych stron internetowych, które mogą być przeglądane przez użytkownika za pośrednictwem linków zamieszczonych na niniejszej Witrynie).

Informujemy, że Podmiotem uprawnionym do przetwarzania dostarczonych danych osobowych jest BLM S.P.A. z siedzibą w Cantù (CO), Via Selvaregina 30, 22063, Nr Pł. VAT nr IT 01653120137, tel. 031 7070200, e-mail blm@blm.it.


Dane nawigacyjne użytkownika

Systemy informatyczne oraz programy komputerowe wykorzystywane do obsługi witryny gromadzą poszczególne dane osobowe, których transmisja jest domniemana podczas korzystania z protokołów komunikacji internetowej (np. adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników, odwiedzających witrynę, adresy URI -Uniform Resource Identifier (Ujednolicony Identyfikator Zasobów) - wymaganych zasobów, czasu żądania, metody wykorzystanej przy wysyłaniu zapytania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod liczbowy dotyczący statusu odpowiedzi udzielonej przez serwer - wykonane prawidłowo, błąd itp. - oraz innych parametrów związanych z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym użytkownika). Pomimo, iż są to informacje, które nie są gromadzone w celu powiązania ich z danym podmiotem, ze względu na swój charakter mogą - poprzez ich przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez strony trzecie - umożliwić identyfikowanie użytkowników. Dane te są wykorzystywane wyłącznie dla celów uzyskania informacji statystycznych, niezwiązanych z jakimikolwiek danymi identyfikacyjnymi użytkownika, dotyczącymi korzystania z witryny oraz dla celów zweryfikowania jej prawidłowego funkcjonowania i są usuwane natychmiast po ich przetworzeniu.
Dane mogą być wykorzystane dla celów ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko Witrynie.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest zatem prawnie uzasadniony interes w zapewnieniu bezpieczeństwa sieci i informacjiPliki Cookies

Witryna stosuje pliki cookies, w odniesieniu do których odsyła się do specjalnych informacji zamieszczonych na witrynie.


Dane dostarczane dobrowolnie przez użytkownika

Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych wyżej, dla celów korzystania z witryny internetowej nie jest wymagane podawanie przez użytkownika jakichkolwiek danych osobowych , które użytkownik może dobrowolnie podać we wskazanych niżej okolicznościach.

Wypełnienie sekcji “Kontakty” wymaga podania następujących danych: Imię*, Nazwisko*, Firma*, E-mail*, Telefon*, Państwo*, Adres, Miasto, Prowincja, witryna internetowa, treść wiadomości. Dane te są niezbędne lub przydatne w przypadku udzielania odpowiedzi na zapytania (pola oznaczone * są obowiązkowe). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w przypadku udzielania odpowiedzi na zapytanie nadesłane przez użytkownika i mogą być przechowywane przez czas niezbędny dla tego celu.

Subskrypcja „Newslettera” - za pośrednictwem specjalnej sekcji Witryny w celu otrzymywania informacji dotyczących naszych produktów i usług. W każdej chwili możesz cofnąć subskrypcję newslettera poprzez odpowiedni link w samym newsletterze lub kontaktując się z Administratoremdanych.

Zakładka "Pracuj z nami": w celu obsługiwania procesu wyszukiwania, selekcji oraz oceny personelu, Przedsiębiorstwo upoważnione będzie przetwarzać dane podane dobrowolnie przez użytkownika w fazie spontanicznej aplikacji, gromadzone poprzez wypełnienie odpowiedniego „Formularza” na dedykowanej Platformie Rekrutacyjnej (pola oznaczone * są obowiązkowe). Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez cały proces selekcji - maksymalnie 48 miesięcy - po upłynięciu tego okresu zostaną usunięte.  
Przetwarzanie danych będzie przeprowadzane przez personel przeszkolony i upoważniony przez Podmiot upoważniony przy pomocy odpowiednich procedur, narzędzi technicznych i informatycznych, gwarantujących poufność oraz bezpieczeństwo danych.  

W odniesieniu do innych celów związanych z wyszukiwaniem i selekcją personelu, a także dodatkowych informacji, które należy przekazać użytkownikowi zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy zapoznać się z odpowiednimi informacjami („Polityka Rekrutacji”) w odpowiedniej zakładce poniżej link.   


Prawa osób, których dane dotyczą

W określonych przypadkach osoby, których dane dotyczą, mają prawo uzyskać od Administratora danych dostęp do danych osobowych oraz możliwość ich skorygowania lub usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub też ograniczyć przetwarzanie tych danych lub sprzeciwić się ich przetwarzaniu (art. 15 i kolejne Rozporządzenia). W przypadku, kiedy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę wyrażoną przez Osobę zainteresowaną, może ona w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę, nie wpływając na zgodność z prawem danych przetwarzanych przed jej wycofaniem. Osoby zainteresowane, których zdaniem przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących stanowi naruszenie postanowień Rozporządzenia, mają prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w celu zabezpieczenia swoich danych.

Inne prawa osoby zainteresowanej strony mogą być realizowane na wniosek wysłany następujący na adres e-mail: privacy@blmgroup.it lub do pozostałych kontaktów Administratora danych wskazanych wyżej.Disclaimer

 1. Obszar zastosowania

  Korzystanie z niniejszego portalu internetowego ("Strona internetowa BLM GROUP"), dostarczanego z ramienia BLM S.P.A. i/lub przez firmy powiązane, wymaga przestrzegania poniższych Warunków Użytkowania.
  Do niniejszych Warunków Użytkowania mogą być wprowadzane poprawki, mogą być modyfikowane lub zastąpione innymi warunkami (np.dot. Zakupu produktów i usług). Z logowaniem lub bez, dostęp i korzystanie z Portalu internetowego BLM GROUP wymaga milczącej zgody na przyjęcie Warunków Użytkowania w ich bieżącej wersji.


 2. Uslugi

  1. Strona internetowa BLM GROUP zawiera informacje oraz specyficzne oprogramowanie, jak również ewentualną powiązaną dokumentację możliwą do pobrania lub wyświetlenia.

  2. BLM S.P.A. może przerwać w każdym momencie, w całości lub częściowo, działanie portalu BLM GROUP. Zważywszy na specyfikę sieci internetowej oraz na systemy informatyczne, BLM S.P.A. nie może ponosić odpowiedzialności za stałą dostępność portalu BLM GROUP.


 3. Rejestracja, hasło
   
  1. Niektóre strony zawarte na Portalu internetowym BLM GROUP mogą być zabezpieczone hasłem. Z uwagi na bezpieczeństwo transakcji handlowych, tylko zarejestrowani Użytkownicy mają dostęp do tych stron. BLM S.P.A. zastrzega sobie prawo odrzucenia rejestracji Użytkownika. W szczególności BLM S.P.A. zastrzega sobie prawo do ustalenia, że niektóre strony, wcześniej dostępne, będą podlegały rejestracji. BLM S.P.A. może ograniczyć Użytkownikowi, w każdym momencie, bez konieczności informowania i przedstawiania powodów, prawo dostępu do obszaru, który chroniony jest hasłem, poprzez zablokowanie danych Użytkownika (jak wskazano poniżej), w szczególności, gdy Użytkownik:
   • posłuży się fałszywymi danymi w momencie rejestracji;
   • nie przestrzega niniejszych Warunków Użytkowania albo zaniedbuje obowiązki związane z Danymi Użytkownika;
   • nie przestrzega obowiązującego prawa związanego z dostępem lub użytkowaniem Portalu BLM GROUP;
   • nie korzysta przez dłuższy czas z portalu BLM GROUP.

  2. W momencie rejestracji, Użytkownik musi dostarczyć dokładnych informacji, a w przypadku ich zmiany ma obowiązek dokonać aktualizacji danych poprzez przesłanie informacji drogą e-mail na adres blm@blm.it. Użytkownik dba o to, by adres e-mail dostarczony do BLM S.P.A. był zawsze ważny i aktualny w celu kontaktowania się z Użytkownikiem.

  3. W momencie rejestracji, Użytkownikowi dostarczony zostanie kod dostępu, zawierający ID Użytkownika oraz hasło ("Dane Użytkownika").

  4. Użytkownik zadba, by Dane Użytkownika nie były dostępne dla osób trzecich, oraz ponosi odpowiedzialność za transakcje oraz inne działania wykonywane przy użyciu Danych Użytkownika. Po zakończeniu każdej sesji on-line, Użytkownik ma obowiązek rozłączyć się z Portalami chronionymi hasłem. W przypadku, gdy Użytkownik zauważy, że podmioty trzecie używają nielegalnie jego Danych Użytkownika, ma obowiązek poinformowania o zaistniałym fakcie BLM S.P.A. drogą pisemną lub poprzez e-mail.

  5. Po uzyskaniu powiadomienia, o którym mowa w powyższym paragrafie 3.4, BLM S.P.A. zabroni dostępu do obszaru chronionego hasłem poprzez Dane Użytkownika. Użytkownik będzie mógł uzyskać ponowny dostęp po przesłaniu odpowiedniego wniosku do BLM S.P.A. albo poprzez wygenerowanie nowej rejestracji.

  6. Użytkownik może w każdej chwili wnioskować o anulowanie dokonanej rejestracji, drogą pisemną, pod warunkiem, że nie narusza to postanowień kontraktowych. W takim przypadku, BLM S.P.A. dokona kasowania wszystkich danych Użytkownika oraz innych zapisanych informacji, kierowanych bezpośrednio do Użytkownika, jak tylko nie będą już potrzebne.


 4. Prawa dotyczące wykorzystywania informacji, oprogramowania oraz dokumentacji

  Wykorzystywanie informacji, oprogramowania oraz dokumentacji udostępnianych na/ poprzez Portal BLM GROUP, podlega niniejszym Warunkom Użytkowania lub, w przypadku aktualizacji informacji, oprogramowania i dokumentacji, warunkom licencji, które zostały wcześniej ustalone z BLM S.P.A. Warunki licencji ustalane osobno (np. w przypadku pobierania oprogramowania) są nadrzędne nad niniejszymi Warunkami Użytkowania.


 5. Własność intelektualna

  1. Pomimo ustaleń z punktu 4 niniejszych Warunków Użytkowania, informacje, znaki firmowe oraz inne treści zawarte na Portalu Web BLM GROUP nie będa mogły być modyfikowane, kopiowane, odtwarzane, sprzedawane, pożyczane, wykorzystywane, dostarczane, wykorzystywane be uzyskania wcześniejszej zgody wydanej w formie pisemnej przez BLM S.P.A.

  2. Z wyjątkiem praw do użytkowania i innych praw wyraźnie przyznanych w niniejszym dokumencie, Użytkownikowi nie są przyznane żadne inne prawa, ani nie wynika z tego żaden obowiązek wymagający przyznania dalszych praw. Wszelkie prawa i licencje patentowe są wyraźnie wyłączone.


 6. Obowiązki Użytkownika

  1. Mając dostęp lub korzystając ze strony internetowej BLM GROUP, Użytkownik:
   • nie będzie szkodzić innym, zwłaszcza jeśli małoletni ani naruszać ich praw osobistych;
   • nie będzie postępował wbrew moralności publicznej;
   • nie będzie naruszać żadnych praw własności intelektualnej lub innych praw wyłącznych;
   • nie będzie wprowadzać żadnych danych zawierających wirusy (tak zwanych "koni trojańskich") lub jakikolwiek innych programów, które mogą spowodować uszkodzenie danych;
   • nie będzie przesyłać, zachowywać lub wprowadzać hiperłączy lub treści, co do których nie posiada zezwolenia, szczególnie jeśli dane hiperłącza lub treści naruszają obowiązek zachowania poufności lub są niezgodne z prawem;
   • nie będzie rozpowszechniać e-maili reklamowych lub niechcianych (tzw "spamu") lub nieprawdziwych ostrzeżeń o wirusach, usterkach lub podobnego materiału; ponadto Użytkownik nie będzie powiadamiać, wnioskować o udział w jakiejkolwiek loterii, systemach "kuli śniegowej", łańcuszkach, piramidach lub podobnych działaniach.

  2. BLM S.P.A. ma prawo odmówić w dowolnym momencie dostępu do strony internetowej BLM GROUP, w szczególności, jeżeli Użytkownik narusza zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków Użytkowania.


 7. Hiperłącza

  Portal BLM GROUP może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. BLM S.P.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do zawartości tych stron internetowych. Ponadto BLM S.P.A. nie składa żadnej deklaracji dotyczącej ponoszenia odpowiedzialności za dane strony internetowe, jak za własne, ponieważ BLM S.P.A. nie sprawuje żadnej kontroli nad zawartymi w nich informacjami, nie ponosi odpowiedzialności za powyższe strony ani za treści przez nie prezentowane. Korzystanie z powyższych stron WWW odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.


 8. Odpowiedzialność za wady własności lub jakości

  1. Jako że informacje, oprogramowanie lub dokumentacja są udostępniane bezpłatnie, wykluczona jest wszelka odpowiedzialność za wady związane z ich jakością lub własnością, ze szczególnym uwzględnieniem poprawności lub braku wad i roszczeń praw osób trzecich lub w odniesieniu do ich kompletności i / lub adekwatności, z wyjątkiem przypadków dotyczących celowego zaniedbania lub oszustwa.

  2. Informacje znajdujące się na Portalu BLM GROUP mogą zawierać specyfikacje lub ogólne opisy dotyczące możliwości technicznych poszczególnych produktów, które mogą być niedostępne w niektórych przypadkach (na przykład z powodu modyfikacji produktu). W związku z tym osiągi produktu będą musiały być wspólnie uzgadniane za każdym razem przy zakupie.


 9. Inne odpowiedzialności, wirusy

  Pomimo wszelkich starań, aby utrzymać stronę internetową BLM GROUP wolną od wirusów, BLM S.P.A. nie może zagwarantować w żaden sposób całkowitego braku wirusów.
  Mając na uwadze własną ochronę, Użytkownik musi podjąć niezbędne środki bezpieczeństwa i używać skanowania antywirusowego przed pobieraniem jakichkolwiek informacji, oprogramowania lub dokumentacji.


 10. Ochrona prywatności danych

  W kwestii gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania osobiście identyfikowalnych danych Użytkownika na stronie internetowej BLM GROUP, BLM S.P.A. postępować będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony prywatności danych.


 11. Postanowienia dodatkowe, właściwy sąd oraz obowiązujące prawo

  1. Każda dodatkowa umowa musi być zawarta w formie pisemnej.

  2. Poszczególne strony Portalu BLM GROUP są obsługiwane i administrowane przez BLM S.P.A. i / lub jej spółki powiązane. Strony są zgodne z prawem obowiązującym kraju, gdzie znajduje się siedziba firmy wykonawczej. BLM S.P.A. nie daje żadnych gwarancji, że informacje, oprogramowanie i / lub dokumentacja zawarta na Portalu BLM GROUP są odpowiednie lub dostępne do przeglądania lub pobierania w miejscach znajdujących się poza granicami kraju. W przypadku uzyskania dostępu przez Użytkowników do Portalu BLM GROUP z miejsc znajdujących się poza granicami danego kraju, są oni odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich przepisów obowiązujących lokalnie. Zabroniony jest dostęp do informacji, oprogramowania i / lub dokumentacji ze strony BLM GROUP w krajach, gdzie takie treści są nielegalne. W takim przypadku, jeśli Użytkownik wyrazi wolę zawarcia relacji handlowych z BLM SPA, będzie musiał skontaktować się z przedstawicielem BLM S.P.A. we własnym kraju.

  3. Niniejsze Warunki Użytkowania będą regulowane zgodnie z prawem włoskim, z wyłączeniem praw, które pozostają nieujednolicone, jak również wszelkich sporów wynikających lub związanych z niniejszymi Warunkami Użytkowania lub z ich przedmiotem. Wyłącza się zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych w przypadku Umów Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG) z dnia 11 kwietnia 1980 roku. Sądem właściwym ustala się Sąd w Como.