Ochrona prywatności

Polityka ochrony danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie ze wskazaniami art. 13 rozporządzenia UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, a także swobodnego przepływu tych danych (zwanego dalej "Rozporządzeniem"), informujemy że Podmiotem Uprawnionym do Przetwarzania Danych Osobowych jest spółka BLM S.P.A (dalej BLM), z siedzibą przy ulicy Selvaregina 30, 22063 Cantù (CO), Nr ident. pod. 08112950152 Nr Pł.VAT 01653120137.

Dane nawigacyjne

Systemy informatyczne oraz programy komputerowe wykorzystywane do obsługi witryny gromadzą poszczególne dane osobowe, których transmisja jest domniemana podczas korzystania z protokołów komunikacji internetowej (np. adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników, odwiedzających witrynę, adresy URI -Uniform Resource Identifier (Ujednolicony Identyfikator Zasobów) - wymaganych zasobów, czas niezbędny, metoda wykorzystana przy wysyłaniu zapytania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod liczbowy dotyczący statusu odpowiedzi udzielonej przez serwer - wykonane prawidłowo, błąd itp. - oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym użytkownika). Pomimo, iż są to informacje, które nie są gromadzone w celu powiązania ich z danym podmiotem, ze względu na swój charakter mogą - poprzez ich przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez strony trzecie - umożliwić identyfikowanie użytkowników. Dane te są wykorzystywane wyłącznie dla celów uzyskania informacji statystycznych, niezwiązanych z jakimikolwiek danymi identyfikacyjnymi użytkownika, dotyczącymi korzystania z witryny oraz dla celów zweryfikowania jej prawidłowego funkcjonowania i są usuwane natychmiast po ich przetworzeniu. Dane mogą być wykorzystane dla celów ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko Witrynie.

Dane dostarczane dobrowolnie przez użytkownika

Dla celów korzystania z witryny internetowej nie jest wymagane podanie jakichkolwiek danych osobowych przez użytkownika. Tym niemniej jednak wszelkie kontakty ze spółką BLM - BLM GROUP lub dobrowolne, jawne i spontaniczne wysyłanie wiadomości pocztą mailową lub tradycyjną pocztą, na adresy BLM - BLM GROUP wskazane na stronie, pociągają za sobą pozyskanie adresu, również poczty mailowej, nadawcy lub jego numeru telefonu, niezbędnego w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, a także wszelkich innych ewentualnych danych osobowych podanych podczas komunikacji. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie dla celów zapytania nadesłanego przez użytkownika i mogą być ujawniane stronom trzecim wyłącznie w przypadku, kiedy jest to konieczne dla tego celu. W celu przetwarzania danych dla tych celów, zgoda użytkownika nie jest wymagana, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania umowy, której użytkownik jest stroną lub do wykonania działań poprzedzających zawarcie umowy, przyjętych na wniosek użytkownika (art. 6 ustęp 1, lit. b) Rozporządzenia), a także, jeśli ma to zastosowanie, w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6, ustęp 1, lit a) Rozporządzenia). Przetwarzanie danych zostanie przeprowadzone przez personel upoważniony przez spółkę BLM przy pomocy odpowiednich procedur, narzędzi technicznych i informatycznych, gwarantujących poufność oraz bezpieczeństwo danych i polega na gromadzeniu, rejestracji, organizacji, przechowywaniu, przeglądaniu, przetwarzaniu, modyfikowaniu, segregowaniu, uzyskiwaniu, porównywaniu, wykorzystywaniu, wzajemnym łączeniu, blokowaniu, komunikacji, rozpowszechnianiu, usuwaniu oraz niszczeniu, w tym połączeniu dwóch lub więcej z wyżej wymienionych działań. Dane te są przechowywane przez czas ściśle konieczny dla celów świadczenia żądanej usługi na rzecz użytkownika i są natychmiast usuwane, z zastrzeżeniem dalszych wymogów dotyczących przechowywania, przewidzianych prawem. Zebrane dane nie będą rozpowszechniane. W ramach prowadzonej działalności oraz dla celów wskazanych powyżej, spółka BLM może korzystać z usług świadczonych przez strony trzecie, które działają w imieniu BLM zgodnie z jej zaleceniami, w charakterze podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych. Są to podmioty świadczące usługi na rzecz spółki BLM w zakresie opracowania danych lub działania wspomagające (np. usługi komputerowe umożliwiające działanie witryny). Będzie możliwe uzyskanie kompletnej i aktualnej listy podmiotów wskazanych jako odpowiedzialne za przetwarzanie danych, kontaktując się z jednym z wymienionych poniżej kontaktów. Dane będą mogły być przesyłane na terenie Unii Europejskiej do tych krajów, w których spółka BLM lub jej dostawcy mają swoją siedzibę lub serwery. Dane nie będą przesyłane poza Unię Europejską. W każdej chwili będzie możliwe skorzystanie z praw ustanowionych przez obowiązujące przepisy, włącznie z prawem do:

• uzyskania potwierdzenia o istnieniu danych osobowych oraz dostępu do ich zawartości;
• aktualizowania, modyfikowania i/lub skorygowania danych osobowych;
• usunięcia, przekształcenia w formę anonimową, zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa lub ograniczenia ich przetwarzania;
• sprzeciwienia się przetwarzaniu danych z uzasadnionych powodów;
• uzyskania kopii dostarczonych danych i zażądania przekazaniem danych do innego podmiotu uprawnionego do przetwarzania danych;

wysyłając specjalne żądanie do Biura ds. Prywatności - Ufficio Privacy, z siedzibą w spółce BLM S.P.A., via Selvaregina 30, 22063, Cantù (CO) email: privacy@blmgroup.it

Rezygnacja z subskrypcji Newslettera

W dowolnej chwili Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji Newslettera BLM, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w otrzymanej wiadomości mailowej.

Disclaimer

1. Obszar zastosowania

Korzystanie z niniejszego portalu internetowego ("Strona internetowa BLM GROUP"), dostarczanego z ramienia BLM S.P.A. i/lub przez firmy powiązane ("BLM GROUP "), wymaga przestrzegania poniższych Warunków Użytkowania.
Do niniejszych Warunków Użytkowania mogą być wprowadzane poprawki, mogą być modyfikowane lub zastąpione innymi warunkami (np.dot. Zakupu produktów i usług). Z logowaniem lub bez, dostęp i korzystanie z Portalu internetowego BLM GROUP wymaga milczącej zgody na przyjęcie Warunków Użytkowania w ich bieżącej wersji.

2. Usługi

2.1. Strona internetowa BLM GROUP zawiera informacje oraz specyficzne oprogramowanie, jak również ewentualną powiązaną dokumentację możliwą do pobrania lub wyświetlenia.

2.2. BLM S.P.A. może przerwać w każdym momencie, w całości lub częściowo, działanie portalu BLM GROUP. Zważywszy na specyfikę sieci internetowej oraz na systemy informatyczne, BLM S.P.A. nie może być odpowiedzialna za stałą dostępność portalu BLM GROUP.

3. Rejestracja, hasło

3.1. Niektóre strony zawarte na Portalu internetowym BLM GROUP mogą być zabezpieczone hasłem. Z uwagi na bezpieczeństwo transakcji handlowych, tylko zarejestrowani Użytkownicy mają dostęp do tych stron. BLM S.P.A. zastrzega sobie prawo odrzucenia rejestracji Użytkownika. W szczególności BLM S.P.A. zastrzega sobie prawo do ustalenia, że niektóre strony, wcześniej dostępne, będą podlegały rejestracji. BLM S.P.A. może ograniczyć Użytkownikowi, w każdym momencie, bez konieczności informowania i przedstawiania powodów, prawo dostępu do obszaru, który chroniony jest hasłem, poprzez zablokowanie danych Użytkownika (jak wskazano poniżej), w szczególności, gdy Użytkownik:
- posłuży się fałszywymi danymi w momencie rejestracji;
- nie przestrzega niniejszych Warunków Użytkowania albo zaniedbuje obowiązki związane z Danymi Użytkownika;
- nie przestrzega obowiązującego prawa związanego z dostępem lub użytkowaniem Portalu BLM GROUP; lub
- nie korzysta przez dłuższy czas z portalu BLM GROUP.

3.2. w momencie rejestracji, Użytkownik musi dostarczyć dokładnych informacji, a w przypadku ich zmiany ma obowiązek dokonać aktualizacji danych poprzez przesłanie informacji drogą e-mail na adres blm@blm.it. Użytkownik dba o to, by adres e-mail dostarczony do BLM S.P.A. był zawsze ważny i aktualny w celu kontaktowania się z Użytkownikiem.

3.3. W momencie rejestracji, Użytkownikowi dostarczony zostanie kod dostępu, zawierający ID Użytkownika oraz hasło ("Dane Użytkownika").

3.4. Użytkownik zadba, by Dane Użytkownika nie były dostępne dla osób trzecich, ponosi odpowiedzialność za transakcje oraz inne działania wykonywane przy użyciu Danych Użytkownika.Po zakończeniu każdej sesji on-line, Użytkownik ma obowiązek rozłączyć się z Portalami chronionymi hasłem.W przypadku, gdy Użytkownik zauważy, że podmioty trzecie używają nielegalnie jego Danych Użytkownika, ma obowiązek poinformowania o zaistniałym fakcie BLM S.P.A. drogą pisemną lub poprzez e-mail.

3.5. Po uzyskaniu powiadomienia, o którym mowa w powyższym paragrafie 3.4, BLM S.P.A. zabroni dostępu do obszaru chronionego hasłem poprzez Dane Użytkownika.Użytkownik będzie mógł uzyskać ponowny dostęp po przesłaniu odpowiedniego wniosku do BLM S.P.A. albo poprzez wygenerowanie nowej rejestracji.

3.6. Użytkownik może w każdej chwili wnioskować o anulowanie dokonanej rejestracji, drogą pisemną, pod warunkiem, że nie narusza to postanowień kontraktowych.W takim przypadku, BLM S.P.A. dokona kasowania wszystkich danych Użytkownika oraz innych zapisanych informacji, kierowanych bezpośrednio do Użytkownika, jak tylko nie będą już potrzebne.

4. Prawa dotyczące wykorzystywania informacji, oprogramowania oraz dokumentacji

Wykorzystywanie informacji, oprogramowania oraz dokumentacji udostępnianych na/ poprzez Portal BLM GROUP, podlega niniejszym Warunkom Użytkowania lub, w przypadku aktualizacji informacji, oprogramowania i dokumentacji, warunkom licencji, które zostały wcześniej ustalone z BLM S.P.A.Warunki licencji ustalane osobno (np. w przypadku ściągania oprogramowania) są nadrzędne nad niniejszymi Warunkami Użytkowania.

5. Własność intelektualna

5.1. Pomimo ustaleń z punktu 4 niniejszych Warunków Użytkowania, informacje, znaki firmowe oraz inne treści zawarte na Portalu Web BLM GROUP nie będa mogły być modyfikowane, kopiowane, odtwarzane, sprzedawane, pożyczane, wykorzystywane, dostarczane, wykorzystywane be uzyskania wcześniejszej zgody wydanej w formie pisemnej przez BLM S.P.A..

5.2. Z wyjątkiem praw eksploatacyjnych i innych praw przewidzianych wyraźnie w niniejszym dokumencie, nie udziela się innych praw Użytkownikowi ani zobowiązań wymagających przyznania dalszych praw. Wszelkie prawa patentowe i licencje są wyraźnie wyłączone.

6. Obowiązki Użytkownika

6.1. Mając dostęp lub korzystając ze strony internetowej BLM GROUP, Użytkownik:
- nie będzie szkodzić innym, zwłaszcza jeśli małoletni ani naruszać ich praw osobistych;
- nie będzie postępował wbrew moralności publicznej;
- nie będzie naruszać żadnych praw własności intelektualnej lub innych praw wyłącznych;
- nie będzie wprowadzać żadnych danych zawierających wirusy (tak zwanych "koni trojańskich") lub jakikolwiek innych programów, które mogą spowodować uszkodzenie danych;
- nie będzie przesyłać, zachowywać lub wprowadzać hiperłączy lub treści, co do których nie posiada zezwolenia, szczególnie jeśli dane hiperłącza lub treści naruszają obowiązek zachowania poufności lub są niezgodne z prawem;
- nie będzie rozpowszechniać e-maili reklamowych lub niechcianych (tzw "spamu") lub nieprawdziwych ostrzeżeń o wirusach, usterkach lub podobnego materiału; ponadto Użytkownik nie będzie powiadamiać, wnioskować o udział w jakiejkolwiek loterii, systemach "kuli śniegowej", łańcuszkach, piramidach lub podobnych działaniach.

6.2. BLM S.P.A. ma prawo odmówić w dowolnym momencie dostępu dostrony internetowej BLM GROUP, w szczególności jeżeli Użytkownik narusza zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków Użytkowania.

7. Hiperłącza 

Portal BLM GROUP może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. BLM S.P.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do zawartości tych stron internetowych. Ponadto BLM S.P.A. nie składa żadnej deklaracji dotyczącej ponoszenia odpowiedzialności za dane strony internetowe, jak za własne, ponieważ BLM S.p.A. nie sprawuje żadnej kontroli nad zawartymi w nich informacjami, nie ponosi odpowiedzialności za powyższe strony ani za treści przez nie prezentowane. Korzystanie z powyższych stron WWW odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

8. Odpowiedzialność związana z jakościa i uprawnieniami

8.1. Wszelkie informacje, oprogramowanie czy dokumentacja udostępniane są za darmo, nie ponosi się odpowiedzialności za wady w stosunku co do ich jakości lub uprawnień, w szczególności w odniesieniu do poprawności lub braku wad oraz roszczeń osób trzecich lub w odniesieniu do ich kompletności i / lub poprawności, za wyjątkiem przypadków oszustwa lub celowego zaniedbania.

8.2. Informacje znajdujące się na Portalu BLM GROUP mogą zawierać specyfikacje lub ogólne opisy dotyczące możliwości technicznych poszczególnych produktów, które mogą być niedostępne w niektórych przypadkach (na przykład z powodu modyfikacji produktu). W związku z tym osiągi produktu będą musiały być wspólnie uzgadniane za każdym razem przy zakupie.

9. Inne odpowiedzialności, wirusy

Pomimo wszelkich starań, aby utrzymać stronę internetową BLM GROUP wolną od wirusów, BLM S.p.A. nie może zagwarantować w żaden sposób całkowitego braku wirusów.
Mając na uwadze własną ochronęy, Użytkownik musi podjąć niezbędne środki bezpieczeństwa i używać skanera antywirusowego przed pobieraniem jakichkolwiek informacji, oprogramowania lub dokumentacji.

10. Ochrona prywatności danych 

W kwestii gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania osobiście identyfikowalnych danych Użytkownika na stronie internetowej BLM GROUP, BLM S.p.A. postępować będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony prywatności danych.

11. Postanowienia dodatkowe, sąd właściwy oraz obowiązujące prawo

11.1. Każda dodatkowa umowa musi być zawarta w formie pisemnej.

11.2. Poszczególne strony Portalu BLM GROUP są obsługiwane i administrowane przez BLM S.p.A. i / lub jej spółki powiązane. Strony są zgodne z prawem obowiązującym kraju, gdzie znajduje się siedziba firmy wykonawczej. BLM S.P.A. nie daje żadnych gwarancji co do faktu, że informacje, oprogramowanie i / lub dokumentacja zawarta na Portalu BLM GROUP są odpowiednie lub dostępne do przeglądania lub pobierania w miejscach znajdujących się poza granicami kraju. W przypadku uzyskania dostępu przez Użytkowników do Portalu BLM GROUP z miejsc znajdujących się poza granicami danego kraju, są oni odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich przepisów obowiązujących lokalnie. Zabroniony jestdostęp do informacji, oprogramowania i / lub dokumentacji ze strony BLM GROUP w krajach, gdzie takie treści są nielegalne. W takim przypadku, jeśli Użytkownik wyrazi wolę zawarcia relacji handlowych z BLM SPA, będzie musiał skontaktować się z przedstawicielem BLM S.p.A. we własnym kraju.

11.3. Niniejsze Warunki Użytkowania będą regulowane zgodnie z prawem włoskim, z wyłączeniem praw, które pozostają nieujednolicone, jak również wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszymi Warunkami Użytkowania lub z ich przedmiotem.Wyłącza się zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych w przypadku Umów Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG) z dnia 11 kwietnia 1980 roku. Sądem właściwym ustala się Sąd w Como.