BLM GROUP

Privacy Policy

Beste bezoeker, in overeenstemming met de bepalingen van Art. 12 e.v. van EU-verordening 2016/679 - Algemene verordening inzake gegevensbescherming - betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (hierna "verordening" genoemd), verstrekken wij u de volgende informatie over de verwerking van persoonsgegevens in verband met de navigatie op de website "www.blmgroup.com" ("website") (deze verklaring is niet van toepassing op andere websites die door de gebruiker via links op de website kunnen worden bereikt).

We informeren u dat BLM S.P.A. de verantwoordelijke is voor de gegevens die u verstrekt. BLM S.P.A. is gevestigd in Cantù (CO), Via Selvaregina 30, 22063, BTW-nummer. IT 01653120137, tel. 031 7070200, e-mail blm@blm.it.Navigatiegegevens van de gebruiker

IT-systemen en programma's die worden gebruikt om de website te bedienen, verzamelen enkele persoonlijke gegevens. De overdracht daarvan is impliciet in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen (bijvoorbeeld IP-adressen of domeinnamen van computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de website, URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die wordt gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, de omvang van het antwoordbestand, de numerieke code met betrekking tot de status van het antwoord van de server (geslaagd, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker). Hoewel deze gegevens niet worden verzameld met het doel om te worden geassocieerd met geïdentificeerde belangen, kunnen ze voor hun eigen aard leiden tot de identificatie van de gebruikers na de verwerking en de verbinding met gegevens die in het bezit zijn van derden. Dergelijke gegevens worden alleen gebruikt met het doel om statistische informatie te verkrijgen die niet wordt gecombineerd met enige identificatiegegevens van de gebruiker over het gebruik van de website en om de correcte werking ervan te controleren en zullen onmiddellijk na de verwerking worden verwijderd.
De gegevens kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid te controleren in het geval van hypothetische cybercriminaliteit die de website beïnvloedt.
De wettelijke basis voor de verwerking is dus het legitieme belang bij de werking en de veiligheid van de website.Cookies

De website maakt gebruik van cookies waarvoor verwezen moet worden naar de specifieke informatie op de website.


Gegevens die vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt

Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande, vereist het gebruik van de website niet dat de gebruiker persoonlijke gegevens verstrekt, die de gebruiker in de volgende omstandigheden vrijwillig kan verstrekken.

Het invullen van de rubriek "Contacten" impliceert het verstrekken van de volgende gegevens: Naam*, Achternaam*, Bedrijf*, E-mail*, Telefoon*, Land*,
Adres, Stad, Provincie, Website, Berichtgebied. Dit is noodzakelijk of nuttig om te antwoorden op verzoeken (velden gemarkeerd met een asterisk zijn verplicht). De gegevens worden alleen verwerkt voor de opvolging van de aanvraag en bewaard gedurende de tijd die voor dit doel nodig is.

Abonneren op de "Nieuwsbrief", via het betreffende deel van de website, om periodiek informatie over onze producten en diensten te ontvangen. Toestemming om zich te abonneren op de nieuwsbrief kan te allen tijde worden ingetrokken door te klikken op de link in de nieuwsbrief of door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

De registratie in het gedeelte "Werken bij ons", via het desbetreffende gedeelte van de website, voor spontane sollicitaties, houdt in dat de volgende persoonlijke gegevens worden verstrekt: Naam*, Achternaam*, Mobiel telefoonnummer*, E-mail*, Curriculum Vitae*, Zakelijke toepassingsgebieden, Opleiding, Spreektalen. Deze informatie is nuttig en noodzakelijk voor de beoordeling van uw sollicitatie (velden gemarkeerd met een asterisk zijn verplicht). Als uw sollicitatie voldoet aan onze behoeften, wordt u per e-mail of telefoon gecontacteerd op het adres of het nummer dat u hebt aangegeven in het desbetreffende gedeelte van de website en wordt er een specifieke wervingsprocedure gestart. De bewaartijd van de verzonden gegevens is 10 jaar, waarna deze worden verwijderd.

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt door personeel dat is opgeleid en gemachtigd door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en dat beschikt over procedures, technische en IT-hulpmiddelen die geschikt zijn om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens te beschermen. Het is niet onze bedoeling om persoonsgegevens door te geven aan niet-EU-landen of internationale organisaties.Rechten van de betrokkene

De betrokkenen hebben het recht om van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking toegang te verkrijgen tot de persoonsgegevens in de voorziene gevallen. Betrokkenen hebben het recht om deze te corrigeren, te verwijderen (recht om ze te vergeten), te beperken, of om zich tegen de verwerking te verzetten (artikel 15 en volgende van de verordening). Indien de verwerking wordt uitgevoerd op basis van de toestemming van de betrokkene, kan deze deze te allen tijde intrekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd. Betrokkenen die van mening zijn dat de verwerking van hun persoonsgegevens in strijd is met de verordening, hebben het recht een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit voor gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres: privacy@blmgroup.it of naar de andere hierboven aangegeven contactpersonen van de gegevensverwerker.Disclaimer

 1. Toepassingsgebied

  Het gebruik van deze website die door BLM S.P.A. en haar zuster- en dochterondernemingen (hierna "BLM GROUP") worden aangeboden, is onderworpen aan de onderhavige gebruiksvoorwaarden.
  Deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd, aangepast of vervangen door andere voorwaarden, bijvoorbeeld voor de aankoop van producten en diensten. Als u zich aanmeldt, of als u zich niet hoeft aan te melden voor toegang tot of gebruik van de website van de BLM GROUP, worden deze gebruiksvoorwaarden in de op dat moment geldende versie geaccepteerd.


 2. Diensten

  1. De website van de BLM GROUP biedt specifieke informatie en software en, indien van toepassing, de bijbehorende documentatie om te bekijken of te downloaden.

  2. BLM S.P.A. heeft het recht om de werking van de website van de BLM GROUP te allen tijde geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Vanwege de aard van het internet en de computersystemen garandeert BLM S.P.A. geen ononderbroken beschikbaarheid van de website van de BLM GROUP.


 3. Registratie, wachtwoord
   
  1. Sommige pagina's van de website van de BLM GROUP zijn met een wachtwoord beveiligd. Om redenen van veiligheid van zakelijke transacties is toegang tot deze pagina's alleen mogelijk voor geregistreerde gebruikers. BLM S.P.A. behoudt zich het recht voor om elke gebruiker de registratie te weigeren. In het bijzonder behoudt BLM S.P.A. zich het recht voor om webpagina's die voorheen vrij toegankelijk waren te onderwerpen aan een registratieplicht. BLM S.P.A. heeft te allen tijde het recht om de toegangsbevoegdheid voor het met een wachtwoord beveiligde gedeelte in te trekken door de toegangsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) zonder opgaaf van redenen te blokkeren, in het bijzonder indien de gebruiker:
   • valse registratie gegevens gebruikt;
   • deze gebruiksvoorwaarden schendt of zijn zorgvuldigheidsplicht ten aanzien van de gebruikersgegevens verwaarloost;
   • de toepasselijke wetten overtreedt bij de toegang tot of het gebruik van de website van de BLM GROUP;
   • de website van de BLM GROUP gedurende een langere periode niet heeft gebruikt.

  2. Voor de registratie zal de gebruiker nauwkeurige informatie geven en, indien deze informatie in de loop van de tijd verandert, deze informatie actualiseren door een e-mail te sturen naar blm@blm.it. De gebruiker moet ervoor zorgen dat het e-mailadres dat hij/zij aan BLM S.P.A. heeft gegeven, geldig is en dat hij/zij te allen tijde op dit adres kan worden gecontacteerd.

  3. Bij de registratie wordt de gebruiker voorzien van een toegangscode, bestaande uit een gebruikers-ID en een wachtwoord ("Gebruikersgegevens").

  4. De gebruiker zorgt ervoor dat de gebruikersgegevens niet voor derden toegankelijk zijn en is aansprakelijk voor alle transacties en andere activiteiten die onder zijn gebruikersgegevens worden uitgevoerd.
   Aan het einde van elke online sessie dient de gebruiker uit te loggen van de met een wachtwoord beveiligde websites. Indien en voor zover de gebruiker weet dat derden misbruik maken van zijn gebruikersgegevens, zal de gebruiker BLM S.P.A. hiervan onverwijld schriftelijk of, in voorkomend geval, per e-mail op de hoogte stellen.

  5. Na ontvangst van de kennisgeving onder paragraaf 3.4 zal BLM S.P.A. de toegang tot het met een wachtwoord beveiligde gebied onder dergelijke gebruikersgegevens blokkeren. Toegang door de gebruiker is pas weer mogelijk na aanvraag van de gebruiker bij BLM S.P.A. of na een nieuwe registratie.

  6. De gebruiker kan te allen tijde schriftelijk verzoeken om beëindiging van zijn registratie, op voorwaarde dat de verwijdering niet in strijd is met de goede uitvoering van de contractuele relaties. In dat geval zal BLM S.P.A. alle gebruikersgegevens en andere opgeslagen persoonlijk identificeerbare gegevens van de gebruiker verwijderen zodra deze gegevens niet meer nodig zijn.


 4. Gebruiksrechten voor informatie, software en documentatie

  Het gebruik van de informatie, software en documentatie op de website van de BLM GROUP is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden of, in het geval van updates van informatie, software of documentatie, aan de eerder met BLM S.P.A. overeengekomen licentievoorwaarden. Afzonderlijk overeengekomen licentievoorwaarden (bijvoorbeeld voor het downloaden van software) hebben voorrang op deze voorwaarden.


 5. Intellectuele eigendom

  1. Niettegenstaande de bijzondere bepalingen in § 4 van deze gebruiksvoorwaarden mogen informatie, merknamen en andere inhoud van de website van de BLM GROUP niet worden gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, verkocht, verhuurd, gebruikt, aangevuld of anderszins gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BLM S.P.A.

  2. Met uitzondering van de gebruiksrechten en andere rechten die hierin uitdrukkelijk worden verleend, worden er geen andere rechten aan de gebruiker verleend en is er geen enkele verplichting die de verlening van verdere rechten vereist. Alle octrooirechten en licenties zijn uitdrukkelijk uitgesloten.


 6. Plichten van de gebruiker

  1. Het is de gebruiker verboden de website van de BLM GROUP te gebruiken door:
   • andere personen, met name minderjarigen, te schaden of hun persoonlijke rechten te schenden;
   • de openbare zedelijkheid schenden op de wijze waarop deze wordt gebruikt;
   • inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht of enig ander eigendomsrecht;
   • inhoud te uploaden die een virus bevat, het zogenaamde Trojaanse paard, of een ander programma dat gegevens kan beschadigen;
   • het verzenden, opslaan of uploaden van hyperlinks of inhoud waarop de gebruiker geen recht heeft, in het bijzonder in gevallen waarin dergelijke hyperlinks of inhoud in strijd zijn met de vertrouwelijkheidsverplichtingen of onwettig zijn;
   • of reclame of ongevraagde e-mails (zogenaamde "spam") of onnauwkeurige waarschuwingen voor virussen, defecten of soortgelijk materiaal te verspreiden en de gebruiker mag niet vragen of verzoeken om deel te nemen aan een loterij, een sneeuwbalsysteem, een kettingbrief, een piramidespel of een soortgelijke activiteit.

  2. BLM S.P.A. kan de toegang tot de BLM GROUP-website op elk moment weigeren, met name wanneer de gebruiker de verplichtingen die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden niet nakomt.


 7. Hyperlinks

  De BLM GROUP-website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. BLM S.P.A. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze website. BLM S.P.A. legt in dit verband geen verklaring af en ziet deze websites en hun inhoud niet als hun eigen. BLM S.P.A. heeft geen controle over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die daar wordt verstrekt. Het gebruik van deze website is op eigen risico van de gebruiker.


 8. Aansprakelijkheid voor eigendom of kwaliteitsgebreken

  1. Voor zover de informatie, software of documentatie gratis ter beschikking wordt gesteld, kan de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid maken voor gebreken in verband met hun kwaliteit of eigendom, in het bijzonder met betrekking tot de juistheid of afwezigheid van gebreken en claims van rechten van derden of met betrekking tot hun volledigheid en / of geschiktheid, met uitzondering van gevallen van opzettelijke fout of fraude.

  2. De informatie op de BLM GROUP-website kan specificaties of algemene beschrijvingen bevatten met betrekking tot de technische mogelijkheden van individuele producten die mogelijk niet beschikbaar zijn in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld als gevolg van productwijzigingen). De productspecificaties moeten daarom moeten daarom bij aankoop per geval worden overeengekomen.


 9. Andere verantwoordelijkheden, virussen

  Ondanks inspanningen om de BLM GROUP-website virusvrij te houden, kan BLM S.P.A. op geen enkele manier de totale afwezigheid van virussen garanderen.Voor de bescherming moet de gebruiker de nodige veiligheidsmaatregelen nemen en een antivirusscanner gebruiken voordat hij informatie, software of documentatie downloadt.


 10. Bescherming van de privacy

  Voor het verzamelen, gebruiken en verwerken van de persoonlijk identificeerbare gegevens van de gebruiker op de website van de BLM GROUP zal BLM S.P.A. zich houden aan de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke gegevens.


 11. Aanvullende overeenkomsten, rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht

  1. Elke aanvullende overeenkomst moet schriftelijk worden gesloten.

  2. De afzonderlijke pagina's van de BLM GROUP website worden beheerd en geadministreerd door BLM S.P.A. en/of haar zuster- en dochterondernemingen. De pagina's voldoen aan de geldende wetten in het land waar het operationele hoofdkwartier van het verantwoordelijke bedrijf is gevestigd. BLM S.P.A. geeft geen garantie dat de informatie, software en/of documentatie op de website van de BLM GROUP adequaat is of beschikbaar is voor het bekijken of downloaden op plaatsen buiten het land in kwestie. Als gebruikers de website van de BLM GROUP bezoeken vanuit plaatsen buiten dat land, zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle lokaal geldende wetten. Toegang tot informatie, software en/of documentatie op de website van de BLM GROUP vanuit landen waar dergelijke inhoud illegaal is, is verboden. Als u in dit geval zakelijke relaties met BLM S.P.A. wilt onderhouden, dient u contact op te nemen met de vertegenwoordiger van BLM S.P.A. in uw land.

  3. Op deze gebruiksvoorwaarden is het Italiaanse recht van toepassing, met uitzondering van hun wetsconflicten, evenals alle geschillen met betrekking tot of in verband met deze gebruiksvoorwaarden of hun onderwerp. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) van 11 april 1980 is uitgesloten. De rechtbank van Como is de bevoegde rechtbank.