Ochrona prywatności

Ochrona prywatności

 Zgodnie z art. 13 d. LGS. 196/03, dotyczącego prawa o ochronie danych osobowych, BLM SPA, jako "Właściciel", zobowiązana jest podać następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych.
1) dane osobowe, podane w momencie rozpoczęcia korzystania z usług BLM SPA, lub które kolejno były gromadzone podczas korzystania z niniejszych usług, będą one przetwarzane w celu komunikacji i / lub kontaktowania się BLM S.p.A. z korzystającymi z usług.
Dane dostarczone przez Użytkownika będą przetwarzane przez BLM S.p.A. przy pomocy narzędzi informatycznych, telepatycznych oraz w formie dokumentów pisanych.
Dane zawarte w bazie danych nie zostaną przekazane lub ujawnione osobom trzecim, ale mogą być wykorzystywane przez pracowników biur BLM S.P.A., oddelegowanych do realizacji powyższego. 
Powierzenie danych jest konieczne w celu realizacji wymienionych powyżej zadań, brak ich przekazania, przekazanie częściowe, nib nieprawidłowe nadanie może w konsekwencji uniemożliwić dostarczenie wymaganych usług.
2) Z zastrzeżeniem wyraźnej zgody i aż do momentu jej odwołania, dane osobowe mogą być przetwarzane bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich – poprzez jeden lub więcej kanałów komunikacji na odległość (e-mail, telefon, automatycznych systemów wywołujących bez ingerencji operatora lub faksem) wyłącznie do celów wymienionych w pkt 1), jak również w celach niezwiązanych ściśle ze świadczeniem wymaganych usług, czyli:

a) wysyłania materiałów reklamowych i informacji handlowych;

b) działań sprzedaży bezpośredniej i pośredniej

c) interaktywnych komunikatów handlowych

d) badania stopnia zadowolenia klientów z jakości świadczonych usług (również za pośrednictwem osób trzecich);

e) inicjatyw promocyjnych dotyczących produktów i / lub usług;

f) danych statystycznych i badania rynku.

Zgoda na przetwarzanie danych oraz działania, o których mowa w pkt 2)nie jest obowiązkowa; po uzyskaniu ewentualnej odmowy BLM S.p.A. będzie przetwarzała dane wyłącznie do celów wskazanych w powyższym pkt 1).
 
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest:

BLM S.P.A.
Ulica Selvaregina 30 22063 Cantù (CO) ITALY
Tel. +39 031 7070200
Fax +39 031 715911

Postanowienia art. 7 ustawy 196/03

Informujemy, że art. 7 ustawy w tej sprawie, pozwala Państwu na korzystanie ze specjalnych praw. W szczególności mają Państwo prawo do uzyskania od naszej firmy:

a) potwierdzenia istnienia lub braku danych osobowych, które Państwa dotyczą, nawet jeśli nie są jeszcze zarejestrowane, a ich przekaz jest nieczytelny.
b) wskazania pochodzenia danych osobowych;
c) wskazania celów i sposobów przetwarzania;
d) wskazania sposobów przetwarzania danych za pomocą urządzeń elektronicznych;
e) wskazania danych osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych;
f) wskazania podmiotów lub grup podmiotów, którym dane mogą zostać przekazane lub które mogą dowiedzieć się o nich będąc menedżerami i osobami upoważnionymi;
g) aktualizacji, poprawek lub, jeśli leży to w państwa interesie, uzupełniania danych;
h) anulowania, przetwarzania w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, których przechowywanie nie jest konieczne do celów, dla których dane zostały zgromadzone lub następnie przetworzone;
i) potwierdzenia, że działania wymienione w pkt g) i h) zostały przekazane, z całą ich zawartością do wiadomości tych, którym dane zostały przekazane lub ujawnione, chyba że okaże się to niemożliwe lub wiąże się z zastosowaniem środków nieproporcjonalnych w stosunku do chronionego prawa.

Mają Państwo również prawo do nie wydania zgody, w całości lub w części, na przetwarzanie danych osobowych:
• w uzasadnionych przypadkach, nawet jeśli dane te są istotne dla celów gromadzenia;
• w celu wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub w celu przeprowadzania badań rynkowych lub komunikacji handlowej.
 
W celu uzyskania dalszych informacji, należy przesłać e-mail na adres blm@blm.it. 

Disclaimer

1. Obszar zastosowania

Korzystanie z niniejszego portalu internetowego ("Strona internetowa BLM GROUP"), dostarczanego z ramienia BLM S.P.A. i/lub przez firmy powiązane ("BLM GROUP "), wymaga przestrzegania poniższych Warunków Użytkowania.
Do niniejszych Warunków Użytkowania mogą być wprowadzane poprawki, mogą być modyfikowane lub zastąpione innymi warunkami (np.dot. Zakupu produktów i usług). Z logowaniem lub bez, dostęp i korzystanie z Portalu internetowego BLM GROUP wymaga milczącej zgody na przyjęcie Warunków Użytkowania w ich bieżącej wersji.

2. Usługi

2.1. Strona internetowa BLM GROUP zawiera informacje oraz specyficzne oprogramowanie, jak również ewentualną powiązaną dokumentację możliwą do pobrania lub wyświetlenia.

2.2. BLM S.P.A. może przerwać w każdym momencie, w całości lub częściowo, działanie portalu BLM GROUP. Zważywszy na specyfikę sieci internetowej oraz na systemy informatyczne, BLM S.P.A. nie może być odpowiedzialna za stałą dostępność portalu BLM GROUP.

3. Rejestracja, hasło

3.1. Niektóre strony zawarte na Portalu internetowym BLM GROUP mogą być zabezpieczone hasłem. Z uwagi na bezpieczeństwo transakcji handlowych, tylko zarejestrowani Użytkownicy mają dostęp do tych stron. BLM S.P.A. zastrzega sobie prawo odrzucenia rejestracji Użytkownika. W szczególności BLM S.P.A. zastrzega sobie prawo do ustalenia, że niektóre strony, wcześniej dostępne, będą podlegały rejestracji. BLM S.P.A. może ograniczyć Użytkownikowi, w każdym momencie, bez konieczności informowania i przedstawiania powodów, prawo dostępu do obszaru, który chroniony jest hasłem, poprzez zablokowanie danych Użytkownika (jak wskazano poniżej), w szczególności, gdy Użytkownik:
- posłuży się fałszywymi danymi w momencie rejestracji;
- nie przestrzega niniejszych Warunków Użytkowania albo zaniedbuje obowiązki związane z Danymi Użytkownika;
- nie przestrzega obowiązującego prawa związanego z dostępem lub użytkowaniem Portalu BLM GROUP; lub
- nie korzysta przez dłuższy czas z portalu BLM GROUP.

3.2. w momencie rejestracji, Użytkownik musi dostarczyć dokładnych informacji, a w przypadku ich zmiany ma obowiązek dokonać aktualizacji danych poprzez przesłanie informacji drogą e-mail na adres blm@blm.it. Użytkownik dba o to, by adres e-mail dostarczony do BLM S.P.A. był zawsze ważny i aktualny w celu kontaktowania się z Użytkownikiem.

3.3. W momencie rejestracji, Użytkownikowi dostarczony zostanie kod dostępu, zawierający ID Użytkownika oraz hasło ("Dane Użytkownika").

3.4. Użytkownik zadba, by Dane Użytkownika nie były dostępne dla osób trzecich, ponosi odpowiedzialność za transakcje oraz inne działania wykonywane przy użyciu Danych Użytkownika.Po zakończeniu każdej sesji on-line, Użytkownik ma obowiązek rozłączyć się z Portalami chronionymi hasłem.W przypadku, gdy Użytkownik zauważy, że podmioty trzecie używają nielegalnie jego Danych Użytkownika, ma obowiązek poinformowania o zaistniałym fakcie BLM S.P.A. drogą pisemną lub poprzez e-mail.

3.5. Po uzyskaniu powiadomienia, o którym mowa w powyższym paragrafie 3.4, BLM S.P.A. zabroni dostępu do obszaru chronionego hasłem poprzez Dane Użytkownika.Użytkownik będzie mógł uzyskać ponowny dostęp po przesłaniu odpowiedniego wniosku do BLM S.P.A. albo poprzez wygenerowanie nowej rejestracji.

3.6. Użytkownik może w każdej chwili wnioskować o anulowanie dokonanej rejestracji, drogą pisemną, pod warunkiem, że nie narusza to postanowień kontraktowych.W takim przypadku, BLM S.P.A. dokona kasowania wszystkich danych Użytkownika oraz innych zapisanych informacji, kierowanych bezpośrednio do Użytkownika, jak tylko nie będą już potrzebne.

4. Prawa dotyczące wykorzystywania informacji, oprogramowania oraz dokumentacji

Wykorzystywanie informacji, oprogramowania oraz dokumentacji udostępnianych na/ poprzez Portal BLM GROUP, podlega niniejszym Warunkom Użytkowania lub, w przypadku aktualizacji informacji, oprogramowania i dokumentacji, warunkom licencji, które zostały wcześniej ustalone z BLM S.P.A.Warunki licencji ustalane osobno (np. w przypadku ściągania oprogramowania) są nadrzędne nad niniejszymi Warunkami Użytkowania.

5. Własność intelektualna

5.1. Pomimo ustaleń z punktu 4 niniejszych Warunków Użytkowania, informacje, znaki firmowe oraz inne treści zawarte na Portalu Web BLM GROUP nie będa mogły być modyfikowane, kopiowane, odtwarzane, sprzedawane, pożyczane, wykorzystywane, dostarczane, wykorzystywane be uzyskania wcześniejszej zgody wydanej w formie pisemnej przez BLM S.P.A..

5.2. Z wyjątkiem praw eksploatacyjnych i innych praw przewidzianych wyraźnie w niniejszym dokumencie, nie udziela się innych praw Użytkownikowi ani zobowiązań wymagających przyznania dalszych praw. Wszelkie prawa patentowe i licencje są wyraźnie wyłączone.

6. Obowiązki Użytkownika

6.1. Mając dostęp lub korzystając ze strony internetowej BLM GROUP, Użytkownik:
- nie będzie szkodzić innym, zwłaszcza jeśli małoletni ani naruszać ich praw osobistych;
- nie będzie postępował wbrew moralności publicznej;
- nie będzie naruszać żadnych praw własności intelektualnej lub innych praw wyłącznych;
- nie będzie wprowadzać żadnych danych zawierających wirusy (tak zwanych "koni trojańskich") lub jakikolwiek innych programów, które mogą spowodować uszkodzenie danych;
- nie będzie przesyłać, zachowywać lub wprowadzać hiperłączy lub treści, co do których nie posiada zezwolenia, szczególnie jeśli dane hiperłącza lub treści naruszają obowiązek zachowania poufności lub są niezgodne z prawem;
- nie będzie rozpowszechniać e-maili reklamowych lub niechcianych (tzw "spamu") lub nieprawdziwych ostrzeżeń o wirusach, usterkach lub podobnego materiału; ponadto Użytkownik nie będzie powiadamiać, wnioskować o udział w jakiejkolwiek loterii, systemach "kuli śniegowej", łańcuszkach, piramidach lub podobnych działaniach.

6.2. BLM S.P.A. ma prawo odmówić w dowolnym momencie dostępu dostrony internetowej BLM GROUP, w szczególności jeżeli Użytkownik narusza zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków Użytkowania.

7. Hiperłącza 

Portal BLM GROUP może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. BLM S.P.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do zawartości tych stron internetowych. Ponadto BLM S.P.A. nie składa żadnej deklaracji dotyczącej ponoszenia odpowiedzialności za dane strony internetowe, jak za własne, ponieważ BLM S.p.A. nie sprawuje żadnej kontroli nad zawartymi w nich informacjami, nie ponosi odpowiedzialności za powyższe strony ani za treści przez nie prezentowane. Korzystanie z powyższych stron WWW odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

8. Odpowiedzialność związana z jakościa i uprawnieniami

8.1. Wszelkie informacje, oprogramowanie czy dokumentacja udostępniane są za darmo, nie ponosi się odpowiedzialności za wady w stosunku co do ich jakości lub uprawnień, w szczególności w odniesieniu do poprawności lub braku wad oraz roszczeń osób trzecich lub w odniesieniu do ich kompletności i / lub poprawności, za wyjątkiem przypadków oszustwa lub celowego zaniedbania.

8.2. Informacje znajdujące się na Portalu BLM GROUP mogą zawierać specyfikacje lub ogólne opisy dotyczące możliwości technicznych poszczególnych produktów, które mogą być niedostępne w niektórych przypadkach (na przykład z powodu modyfikacji produktu). W związku z tym osiągi produktu będą musiały być wspólnie uzgadniane za każdym razem przy zakupie.

9. Inne odpowiedzialności, wirusy

Pomimo wszelkich starań, aby utrzymać stronę internetową BLM GROUP wolną od wirusów, BLM S.p.A. nie może zagwarantować w żaden sposób całkowitego braku wirusów.
Mając na uwadze własną ochronęy, Użytkownik musi podjąć niezbędne środki bezpieczeństwa i używać skanera antywirusowego przed pobieraniem jakichkolwiek informacji, oprogramowania lub dokumentacji.

10. Ochrona prywatności danych 

W kwestii gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania osobiście identyfikowalnych danych Użytkownika na stronie internetowej BLM GROUP, BLM S.p.A. postępować będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony prywatności danych.

11. Postanowienia dodatkowe, sąd właściwy oraz obowiązujące prawo

11.1. Każda dodatkowa umowa musi być zawarta w formie pisemnej.

11.2. Poszczególne strony Portalu BLM GROUP są obsługiwane i administrowane przez BLM S.p.A. i / lub jej spółki powiązane. Strony są zgodne z prawem obowiązującym kraju, gdzie znajduje się siedziba firmy wykonawczej. BLM S.P.A. nie daje żadnych gwarancji co do faktu, że informacje, oprogramowanie i / lub dokumentacja zawarta na Portalu BLM GROUP są odpowiednie lub dostępne do przeglądania lub pobierania w miejscach znajdujących się poza granicami kraju. W przypadku uzyskania dostępu przez Użytkowników do Portalu BLM GROUP z miejsc znajdujących się poza granicami danego kraju, są oni odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich przepisów obowiązujących lokalnie. Zabroniony jestdostęp do informacji, oprogramowania i / lub dokumentacji ze strony BLM GROUP w krajach, gdzie takie treści są nielegalne. W takim przypadku, jeśli Użytkownik wyrazi wolę zawarcia relacji handlowych z BLM SPA, będzie musiał skontaktować się z przedstawicielem BLM S.p.A. we własnym kraju.

11.3. Niniejsze Warunki Użytkowania będą regulowane zgodnie z prawem włoskim, z wyłączeniem praw, które pozostają nieujednolicone, jak również wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszymi Warunkami Użytkowania lub z ich przedmiotem.Wyłącza się zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych w przypadku Umów Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG) z dnia 11 kwietnia 1980 roku. Sądem właściwym ustala się Sąd w Como.